Chính sách cookie

Chính sách cookie

Chính sách này gii thích:

  • Cookie là gì?
  • Các loi thông tin được thu thp và lý do thu thp
  • Các loi cookie chúng tôi s dng
  • Thi gian lưu tr cookie trên thiết b ca bn
  • Qun lý cookie
  • Nhng hu qu ca vic hy kích hot tt c các cookie
  • Thay đi Chính sách Cookie
  • Liên h chúng tôi

 

Cookie là gì?

 

Cookie là các tp văn bn được ti xung máy tính hoc thiết b di đng ca bn khi bn truy cp mt trang web và lưu tr mt s thông tin nht đnh v vic s dng trang web. Chúng rt hu ích vì chúng cho phép các trang web nhn ra thiết b ca người dùng. Sau đó, chúng được đưa tr li trang web ban đu trong mi ln truy cp tiếp theo hoc bt kỳ trang web nào khác nhn ra chúng. Đ biết thêm thông tin v cookie, hãy truy cwww.allaboutcookies.org .

 

Thut ng "cookie" được s dng trong Chính sách này theo nghĩa rng bao gm tt c các k thut và công ngh tương t, k c các tp tin ch báo và tp nht ký. Đ biết thêm thông tin v các công c b sung này, hãy xem bng thut ng ca chúng tôi bên dưới.

 

Các loi thông tin được thu thp và lý do thu thp

 

Cookie giúp chúng tôi hiu rõ hơn vic bn s dng trang web ca chúng tôi và do đó, cho phép chúng tôi, cùng vi nhng th khác, cung cp cho khách truy cp trang web ca chúng tôi tri nghim phù hp và cá nhân hóa hơn. Dưới đây là ví d v các loi thông tin mà chúng tôi thu thp thông qua cookie:

 

l  S lượng người dùng truy cp trang web Tineco, tn sut trang web được xem, các trang đã xem, s ln nhp được thc hin trên trang web và tng thi lượng điu hướng trên trang web;

l  Tên ca trang web đã truy cp trước khi truy cp trang ca Tineco;

l  Cho dù bn có truy cp trang web ca chúng tôi ln đu tiên hay không;

l  Tùy chn xem ca bn (ví d: b cc, tùy chn kích thước, ngôn ng, v.v.);

l  Loi trình duyt được s dng và đa ch IP ca bn đ chúng tôi có th nhn dng bn trong nhng ln truy cp tiếp theo.

 

Lưý rng chúng tôi không thu thp tên hoc đa ch email ca bn thông qua cookie.

 

Ngoài ra, cookie cho phép chúng tôi thc hin nhng vic sau:

l  Tùy chnh lượt truy cp ca bn: Chúng tôi có th s dng thông tin được thu thp trong lượt truy cp ca bn cho ln truy cp tiếp theo ca bn vào trang web ca chúng tôi

l  Tùy chnh các thông đip qung cáo và tiếp th xut hin trên trang web, dù là ca chúng tôi hay ca bên th ba. Ví d, điu này liên quan đến vic xác đnh các tính năng ca trang web ca chúng tôi mà bn quan tâm, đ xut các ph kin cho sn phm Tineco ca bn hoc hin th thông tin hu ích. Mc tiêu ca chúng tôi là đáp ng mong mun ca bn mt cách nhanh chóng và d dàng nht có th.

l  Phân tích xu hướng ca khách hàng: Chúng tôi tng hp thông tin v các lượt truy cp trang web ca mình và phân tích chúng mt cách tng th  dng tng hp. Loi nghiên cu này nhm mc đích xác đnh xu hướng ca nhiu khách truy cp vào trang web ca chúng tôi, thay vì phân tích thông tin ca mt khách truy cp c th.

 

Loi cookie chúng tôi s dng

 

Chúng tôi s dng cookie ca bên th nht và bên th ba vì nhiu lý do. Mt s cookie là cn thiết vì lý do k thut đ trang web ca chúng tôi hot đng và/hoc cung cp tính năng cơ bn cho bn và chúng tôi gi nhng cookie này là cookie “thiết yếu”. Các cookie khác cho phép chúng tôi theo dõi và nhm mc tiêu đến li ích ca người dùng và nâng cao tri nghim trên trang web ca chúng tôi. Các bên th ba cũng cung cp cookie thông qua trang web ca chúng tôi đ qung cáo, phân tích và các mc đích khác. Các loi cookie c th ca bên th nht và bên th ba được cung cp thông qua trang web ca chúng tôi và các mc đích mà chúng thc hin được mô t chi tiết hơn bên dưới.

 

l  Cookie ca bên th nht
Nh
ng cookie này được to bi Tineco. Phn ln chúng được s dng đ cho phép bn trình duyt trang web ca chúng tôi và s dng các tính năng ca nó. Chúng cũng có th h tr trong các hot đng phân tích.

l  Cookie ca bên th ba
Ngoài các cookie đ
c quyn ca chúng tôi, mt s bên th ba và các công ty liên kết có th đt cookie trên máy tính ca bn, truy cp chúng và liên kết các tp tin ch báo vi chúng. Nhng cookie này cho phép các tính năng hoc chc năng ca bên th ba được cung cp trên hoc thông qua trang web. Các bên đt cookie ca bên th ba này có th nhn ra thiết b ca bn ngay khi thiết b truy cp trang web ca chúng tôi và ngay khi thiết b truy cp mt s trang web khác.

 

Các loi cookie ca bên th nht và bên th ba mà chúng tôi s dng trên trang web là:

 

l  Cookie trang web thiết yếu: Nhng cookie này thc s cn thiết đ cung cp cho bn các dch v có sn thông qua trang web ca chúng tôi và s dng mt s tính năng ca nó, chng hn như quyn truy cp vào các khu vc bo mt yêu cu đăng ký. Vì nhng cookie này thc s cn thiết đ cung cp trang web cho bn nên bn không th t chi chúng mà không tác đng đến chc năng ca trang web.

l  Cookie chc năng: Nhng cookie này cho phép bn trình duyt trang web ca chúng tôi hoc s dng mt s tính năng ca nó, chng hn như ghi nh tùy chn ngôn ng. Tương t như các cookie thiết yếu, nếu các cookie này b tt, nó có th nh hưởng đến tri nghim ca bn khi s dng mt s tính năng ca trang web, chng hn như các tùy chn đã cài đt ca bn.

l  Cookie phân tích: Nhng cookie này cho phép chúng tôi hoc nhà cung cp phân tích bên th ba ca chúng tôi thu thp s liu thng kê (tng hp và n danh) v vic bn và nhng khách truy cp khác s dng trang web. Nh thông tin này, Tineco có th ci thin các tính năng được cung cp trên trang web ca mình.

l  Cookie qung cáo hành vi trc tuyến: Nhng cookie này do các đi tác qung cáo bên th ba ca chúng tôi cung cp, thu thp mt s loi d liu v thói quen trình duyt web cũng như s thích ca bn đi vi các sn phm và dch v. Thông tin này cho phép Tineco và các nhà cung cp qung cáo bên th ba ca chúng tôi hin th các qung cáo có liên quan trên trang web và các trang web khác mà bn truy cp.

 

Đ t chi các loi cookie này, vui lòng làm theo hướng d bên dưới trong ph“Qun lý cookie”.

 

Thi gian lưu tr cookie trên thiết b ca bn

 

Thi gian lưu tr cookie trên thiết b ca bn có th khác nhau, tùy thuc vào vic chúng nm trong danh mc tm thi hoc vĩnh vin.

 

l  Cookie tm thi
Chúng tôi s
 dng cookie tm thi trên tt c các trang bo mt ca mình đ ch đnh và đăng ký ID. Bn có th trình duyt toàn b trang web ca chúng tôi mà không b gián đon. S nhn dng này cũng được s dng cho mc đích báo cáo ni b. Nó không cho phép chúng tôi nhn dng bn theo tên và loi cookie này không đ li bt kỳ thông tin nào có th khôi phc được trên  cng ca bn. Hu hết các cookie đc quyn ca chúng tôi thuc danh mc này và hết hn khi bn đóng trình duyt Internet ca mình.

l  Cookie vĩnh vin
Cookie phân tích đ
c quyn ca chúng tôi và cookie ca bên th ba là cookie vĩnh vin. Chúng cho phép chúng tôi hiu hành vi trình duyt web ca khách truy cp trong mt khong thi gian dài hơn hoc cung cp cho bn các tính năng b sung liên quan đến các yêu cu tùy chnh trang web ca bn và ni dung mà bn đã sao lưu hoc lưu tr. Chúng có th  trên máy tính ca bn trong 24 gi, mt tun hoc vài năm, tùy thuc vào tính năng ca chúng. Điu này có nghĩa là nhng cookie này vn tn ti sau khi bn đóng trình duyt và có th được trang web ca chúng tôi s dng đ nhn ra máy tính ca bn khi bn m li trình duyt sau này.

 

Qun lý cookie

 

Bn có th quyết đnh chp nhn hoc t chi cookie. Nếu bn mun t chi cookie, vui lòng làm theo hướng dn bên dưới:

 

l  Tt c cookie: Bn có th thc hin tùy chn ca mình đ nhn tt c các loi cookie bng cách qun lý cookie t trình duyt web ca mình. Vì phương thc kích hot hoc hy kích hot cookie khác nhau gia các trình duyt web này vi trình duyt web khác, bn nên truy cp menu tr giúp ca trình duyt web đ biết thêm thông tin v tùy chn cookie. Bn cũng có th đnh dng cu hình trình duyt ca mình bt c lúc nào đ được thông báo v vic nhn cookie, đ bn có th quyết đnh xem mình có mun chp nhn hay không. Trong mi trường hp, cookie không đc d liu t  cng ca bn và bn có th xóa chúng khi máy tính ca mình bt kỳ lúc nào. Hin ti, v mt k thut, bn không th đng b hóa cài đt gia trình duyt và thiết b ca mình (máy tính hoc đin thoi thông minh ca bn). Bn phi đt chúng trên mi trình duyt/thiết b mà bn hin đang s dng và mi khi bn s dng mt trình duyt hoc thiết b mi. Xin lưý rng nếu bn chn tt hoc hy kích hot cookie, điu này s áp dng cho tt c các cookie và có tác đng đi vi tính năng ca trang web được tho lun trong phn ngay bên dưới.

l  Cookie phân tích: Đ tt cookie phân tích do các đi tác phân tích bên th ba ca chúng tôi qun lý, hãy s dng cơ chế vô hiu hóa trình duyt được tho lun ngay  trên hoc s dng cơ chế t chi phân tích do các nhà cung cp phân tích ca chúng tôi duy trì: Tt trình duyt Google Analyt thttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

l  Cookie qung cáo trc tuyến: Nếu bn mun biết thêm thông tin v qung cáo trình duyt được điu chnh phù hp và cách bn có th kim soát chung đ cookie không được đưa vào máy tính ca mình đ phân phi qung cáo phù hp, bn có th truy cp liên kết chn không tham gia dành cho người tiêu dùng ca Network Advertising Initiative, người tiêu dùng ca Liên minh qung cáo k thut s t chi liên kết hoc la chn trc tuyến ca bn đ t chi nhn qung cáo phù hp t các công ty tham gia vào các lp trình viên đó. Bn cũng có th thc hin la chn đi vi cookie theo dõi qung cáo được đt c th trên trang web ca chúng tôi. Bn cũng có th chn không tham gia các mng qung cáo c th mà chúng tôi hp tác bng cách truy cp vào các liên kết sau: Cài đt Qung cáo Google

 

Nếu bn biết loi/phiên bn trình duyt ca mình, vui lòng nhp vào liên kết tương ng bên dưới đ truy cp trang qun lý cookie.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

Đ biết thêm thông tin, vui lòng truy cwww.youronlinechoices.eu.

 

Hu qu ca vic hy kích hot tt c các cookie

 

Nếu bn chn hy kích hot cookie, bn có th tiếp tc s dng mt s tính năng nht đnh trên trang web ca chúng tôi. Tuy nhiên, mt s tính năng hu ích có th không hot đng na, tùy thuc vào loi cookie bn hy kích hot. Ví d: bn s không th s dng trò chuyn trc tuyến đ đt câu hi k thut hoc mua hàng và trang web cũng như ni dung ca nó có th không phù hp vi s thích ca bn. Bn s không th tìm kiếm người bán li thông qua công c ca chúng tôi hoc chia s các trang vi mng xã hi ca bn.

 

Xin lưý rng nếu bn đã tt mt hoc nhiu cookie, chúng tôi có th tiếp tc s dng thông tin được thu thp bi các cookie đó trước khi chúng b hy kích hot. Tuy nhiên, chúng tôi s ngng thu thp bt kỳ thông tin nào thông qua cookie đã chn không tham gia sau khi cookie đã b hy kích hot.

 

Thay đi Chính sách Cookie

 

Chính sách này đôi khi có th được sa đi. Mi thay đi được thc hin s được cp nht trên trang web này. Vui lòng xem li Chính sách Cookie này thường xuyên đ được thông báo v vic s dng cookie ca chúng tôi. Nếu bn có bt kỳ câu hi nào, vui lòng liên h vi chúng tôi như được gii thích bên dưới.

 

Liên h vi chúng tôi

 

Nếu bn có thc mc v vic s dng cookie trên trang web ca chúng tôi, vui lòng liên h vi chúng tôi qua email: data-privacy@tineco.com. Bn cũng s tìm thy thông tin tng hp hơn v các loi thông tin chúng tôi thu thp v bn và cách bn có th thc hin các quyn bo mt d liu ca mình trong Chính sách bo mt ca chúng tôi.

Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi và nghe thông tin mới nhất từ Tineco!
Cộng với ưu đãi độc quyền, giảm giá và phá vỡ tin tức về việc ra mắt sản phẩm mới nhất của chúng tôi.