Chính sách bảo mật

Chính sách bo mt ca Tineco

Ngày hiu lc: 7/14/2023

 

Chính sách quyn riêng tư này mô t các chính sách ca Chúng tôi v vic thu thp, s dng và tiết l thông tin v Bn liên quan đến vic Bn s dng các dch v ca Chúng tôi, bao gm c nhng dch v được cung cp qua các trang web ca Chúng tôi (“Trang web”), thông qua các sn phm đin t và/hoc tiêu dùng ca Chúng tôi (“Sn phm ” ”) Bn đăng ký vi Chúng tôi và thông qua các ng dng trc tuyến cung cp h tr cho các thiết b tiêu dùng đó (gi chung là “ Dch v ”).

 

Các thut ng “Chúng tôi”, “Ca chúng tôi”, “Chúng tôi” và “Tineco” đ cp đến TEK (HONG KONG) Science& Technology Limited (“Tineco”) , cũng như các công ty con và chi nhánh ca nó. Các thut ng “Bn” và “Ca bn” đ cp đến Bn, vi tư cách là người dùng Dch v.

 

Chúng tôi s dng d liu ca Bn đ cung cp và ci thin các sn phm và Dch v ca Chúng tôi. Bng cách s dng Dch v, Bn đng ý vi vic thu thp và s dng thông tin theo chính sách này. Tr khi được đnh nghĩa khác trong Chính sách quyn riêng tư này, các thut ng được s dng trong Chính sách quyn riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điu khon s dng ca chúng tôi

 

Chúng tôi bo lưu quyn thay đi Chính sách quyn riêng tư ca mình theo thi gian bng cách đăng các thay đi ti tài liu này. Chúng tôi s thông báo cho Bn v bt kỳ thay đi nào bng cách đăng Chính sách Bo mt mi trên trang này. Nếu Chúng tôi thc hin bt kỳ thay đi nào đi vi Chính sách quyn riêng tư này mà nh hưởng đáng k đến quyn ca Bn, thì Chúng tôi s cho Bn biết qua email và/hoc thông báo ni bt trên trang web ca Chúng tôi hoc thông qua Dch v ca Chúng tôi, trước khi thay đi có hiu lc và cp nht “ngày có hiu lc” ti phn đu ca Chính sách quyn riêng tư này. Bn nên xem li Chính sách quyn riêng tư này đnh kỳ đ biết bt kỳ thay đi nào. Các thay đi đi vi Chính sách quyn riêng tư này có hiu lc khi chúng được đăng trên trang này. Vic bn s dng các Dch v ca chúng tôi sau khi chúng tôi thc hin các thay đi đi vi Chính sách quyn riêng tư ca mình s có nghĩa là Bn đã chp nhn nhng thay đi đó.

 

BNG CÁCH S DNG DCH V, BN ĐNG Ý CHU RÀNG BUC BI CÁC ĐIU KHON CA CHÍNH SÁCH QUYN RIÊNG TƯ NÀY. NU BN KHÔNG ĐNG Ý VI CÁC ĐIU KHON NÀY, VUI LÒNG KHÔNG S DNG DCH V.

 

Nếu Bn có thc mc v bt kỳ điu gì trong Chính sách Bo mt ca Chúng tôi, vui lòng liên h vi chúng tôi.

 

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU TH

 

Thông tin cá nhân

Trong khi s dng Dch v ca chúng tôi, Chúng tôi có th yêu cu Bn cung cp cho chúng tôi mt s thông tin nhn dng cá nhân nht đnh có th được s dng đ liên h hoc nhn dng Bn (“ Thông tin cá nhân ”). Thông tin Cá nhân có th bao gm, nhưng không gii h:

l  Thông tin thiết b Tineco ca bn: Khi bn chn đăng ký trên trang web v sn phm Tineco đã mua, Bn có th được yêu cu nhp mt s thông tin nht đnh, chng hn như: đa ch email, s sê-ri thiết b Tineco ca bn. Nếu Bn t chi cung cp thông tin đó, Bn có th không hoàn thành đăng ký và s dng các dch v liên quan đúng cách.

Chúng tôi có th s dng Thông tin cá nhân ca Bn đ liên h vi Bn bng các bn tin, tài liu tiếp th hoc qung cáo và các thông tin khác mà Bn có th quan tâm. Bn có th chn không nhn bt kỳ hoc tt c các thông tin liên lc này t chúng tôi bng cách nhp vào liên kết hy đăng ký hoc hướng dn được cung cp trong bt kỳ email nào mà chúng tôi gi.

 

Thông tin s dng Internet

Chúng tôi có th thu thp thông tin mà trình duyt ca Bn gi bt c khi nào Bn s dng Dch v ca chúng tôi hoc khi Bn truy cp Dch v bng hoc thông qua thiết b di đng (“ Thông tin s dng Internet ”).

Thông tin s dng Internet này có th bao gm thông tin như đa ch Giao thc Internet ca máy tính ca Bn (ví d: đa ch IP), loi trình duyt, phiên bn trình duyt, các trang Dch v ca chúng tôi mà Bn truy cp, thi gian và ngày truy cp ca Bn, thi gian dành cho các trang đó, s nhn dng thiết b duy nht và d liu chn đoán khác.

Khi Bn truy cp Dch v bng hoc thông qua thiết b di đng, thông tin s dng Internet này có th bao gm thông tin như loi thiết b di đng Bn s dng, ID duy nht ca thiết b di đng ca Bn, đa ch IP ca thiết b di đng ca Bn, h điu hành di đng ca Bn, loi ca trình duyt Internet di đng Bn s dng, s nhn dng thiết b duy nht và d liu chn đoán khác.

 

Thông tin v trí

Chúng tôi có th s dng và lưu tr thông tin v v trí ca Bn nếu Bn cho phép chúng tôi làm như vy (“ Thông tin V trí ”). Chúng tôi s dng Thông tin này đ cung cp các tính năng ca Dch v ca chúng tôi, đ ci thin và tùy chnh Dch v ca chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thp đa ch IP ngun ca máy tính hoc thiết b di đng ca Bn, đa ch này có th tiết l v trí ca máy tính hoc thiết b di đng ca Bn ti thi đim Bn truy cp trang web ca chúng tôi. Mc dù Bn luôn có th quyết đnh không chia s thông tin v v trí ca Bn vi Chúng tôi, nhưng Bn phi đng ý cung cp mt s loi thông tin v trí nht đnh nếu Bn mun s dng Dch v ca Chúng tôi.

Bn có th bt hoc tt Dch v v trí khi Bn s dng Dch v ca chúng tôi bt c lúc nào, thông qua cài đt máy tính hoc thiết b di đng ca Bn.

 

Thông tin bên th ba

Chúng tôi có th thu thp và s dng thông tin thu thp được t Facebook, Google, Amazon và các tài khon khác mà bn s dng đ đăng nhp vào Dch v (“Tài khon bên th ba”), chng hn như: tên, tên người dùng hoc tên người dùng ca bn, ngày sinh, nh, và các chi tiết khác mà bn có th có trong h sơ Tài khon bên th ba ca mình (“Thông tin bên th ba”). Chúng tôi không có quyn truy cp vào mt khu Tài khon bên th ba ca bn. D liu Chúng tôi nhn được t Tài khon bên th ba ph thuc vào cài đt quyn riêng tư ca Bn vi các bên th ba này. Bn phi luôn xem xét và nếu cn, hãy điu chnh cài đt quyn riêng tư ca Bn trên Tài khon bên th ba trước khi liên kết hoc kết ni chúng vi trang web hoc Dch v ca chúng tôi. Chúng tôi s dng Thông tin ca bên th ba đ vn hành, duy trì và cung cp cho Bn các tính năng và chc năng ca Dch v, đ x lý và gi đơđt hàng, đ cung cp Dch v khách hàng và đ liên lc trc tiếp vi Bn, chng hn như đ gi cho Bn thông tin v đơđt hàng ca Bn , bán sn phm, ưđãđc bit và các tính năng trang web mi.

 

Thông tin được thu thp t đng

l  Tín hiu thiết b : Chúng tôi thu thp thông tin mà đin thoi thông minh, máy tính bng hoc máy tính cá nhân (“Thiết b”) ca Bn gi hoc nhn đ điu chnh Dch v cho phù hp vi người dùng ca Chúng tôi  các khu vc khác nhau, chng hn như: v trí đa lý và đa ch IP. Bn có th bt và tt vic truyn đt thông tin đó cho chúng tôi bng cách điu chnh cài đt quyn riêng tư và bo mt Thiết b ca Bn.

l  Thuc tính và Hot đng ca Thiết b : Chúng tôi thu thp mt s thông tin nht đnh t và v đin thoi thông minh ca Bn, chng hn như: s hiu, kiu máy, phiên bn phn cng và phn mm, cường đ tín hiu, đa ch Giao thc Internet (IP) và các thông tin khác.

l  Thông tin phân tích: Chúng tôi có th thu thp d liu phân tích hoc s dng các công c phân tích ca bên th ba đ giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cp và xu hướng s dng cho trang web và đ hiu thêm v nhân khu hc ca người dùng ca chúng tôi.

Sau đây là danh sách các nhà cung cp bên th ba hin ti có th trc tiếp hoc gián tiếp thu thp thông tin t Bn. Vui lòng xem li các chính sách quyn riêng tư có liên quan (các liên kết hin ti k t ngày xut bn Chính sách quyn riêng tư này) đ biết thêm thông tin v cách mi bên th ba x lý Thông tin cá nhân ca bn:

Tên bên th ba

Quc gia ca bên th ba

Chính sách bo mt/Liên kết thông báo

Google Analytics

Hoa Kỳ

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Đ t chi, vui lòng nhn vào link sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Klaviyo

Hoa Kỳ

https://www.klaviyo.com/legal/privacy/privacy-notice

Đ t chi, vui lòng nhn vào link sau:

https://www.klaviyo.com/legal#site-content

 

 

l  Cookies: Cookies là các tp văn bn nh được gi đến hoc truy cp t trình duyt web ho cng máy tính ca Bn. Mt cookie thường cha tên min (v trí internet) t cookie ban đu, "thi gian tn ti" ca cookie (nghĩa là khi hết hn) và mt s duy nht được to ngu nhiên hoc s nhn dng tương t. Cookie cũng có th cha thông tin v thiết b, chng hn như: cài đt người dùng, lch s duyt web và các hot đng được thc hin khi s dng Dch v ca chúng tôi

 

Dch v ca chúng tôi s dng các cookie sau:

    • Các cookie thiết yếu, được yêu cu cho hot đng ca Dch v. Ví d: nếu không có chúng, bn s không th s dng tài khon ca mình.
    • Cookie phân tích/hiu sut, cho phép Chúng tôi nhn biết và đếm s lượng khách truy cp, tìm hiu cách khách truy cp điu hướng Dch v và ci thin Dch v.
    • Cookie tính năng mà Chúng tôi s dng đ nhn ra Bn khi bn quay li Dch v.

 

2. S DNG THÔNG TIN

Chúng tôi có th s dng Thông tin cá nhân ca bn cho các mc đích kinh doanh hp pháp, bao gm:

Cung cp tính năng ca Dch v ca chúng tôi và h tr liên quan.

l  To và qun lý tài khon, thc hin và ghi li các giao dch, đng thi cung cp cho Bn s h tr liên quan (ví d: tr giúp k thut, tr li các câu hi liên quan đến Thông tin Cá nhân, v.v.).

l  Gi thông tin qun tr cho Bn, chng hn như thông tin liên quan đến Dch v ca chúng tôi và các thay đi đi vi các điu khon, điu kin và chính sách ca chúng tôi.

Chúng tôi s tham gia vào các hot đng này đ qun lý mi quan h hp đng ca Chúng tôi vi Bn, vi s đng ý ca Bn và/hoc đ tuân th các nghĩa v pháp lý ca Chúng tôi.

 

Cung cp cho Bn các tài liu và cơ hi tiếp th và qung cáo, đng thi to điu kin chia s xã hi.

l  Gi cho Bn các thông tin tiếp th và cung cp các tài liu khác mà Chúng tôi tin rng Bn có th quan tâm, chng hn như gi cho Bn các bn tin hoc các thông tin liên lc trc tiếp khác.

l  Chia s thông tin vi các nhà tiếp th khác (và các nhà cung cp Dch v ca h) đ cho phép h gi cho Bn các thông tin tiếp th, phù hp vi các la chn ca Bn.

l  Cho phép Bn tham gia rút thăm trúng thưởng, các cuc thi hoc các chương trình khuyến mãi tương t.

l  H tr chc năng chia s xã hi nếu Bn chn làm như vy.

Chúng tôi s tham gia vào hot đng này vi s đng ý ca Bn, đ qun lý mi quan h hp đng ca Chúng tôi vi Bn hoc khi Chúng tôi có li ích hp pháp.

 

Báo cáo và xu hướng

l  Hiu rõ hơn v Bn và nhng người dùng khác ca Chúng tôi, đ Chúng tôi có th điu chnh và cá nhân hóa sn phm ca Chúng tôi.

l  Đ biết xu hướng và s liu thng kê cũng như đ ci thin các sn phm và Dch v ca chúng tôi.

Chúng tôi s tham gia vào hot đng này vì Chúng tôi có li ích hp pháp.

 

Hoàn thành mc đích kinh doanh ca chúng tôi

l  Đi vi các cuc kim tra, đ xác minh rng các quy trình ni b ca Chúng tôi hot đng như d đnh và tuân th các yêu cu pháp lý, quy đnh hoc hp đng.

l  Ví d: đi vi các mc đích giám sát bo mt và gian ln đ phát hin và ngăn chn các cuc tn công mng hoc n lc thc hin hành vi trm cp danh tính.

l  Đ đáp ng các nghĩa v pháp lý, chng hn như yêu cu t các cơ quan công quyn và chính ph.

Chúng tôi s tham gia vào các hot đng này đ tuân th nghĩa v pháp lý hoc vì Chúng tôi có li ích hp pháp.

Trong phm vi Chúng tôi x lý Thông tin cá nhân ca Bn da trên s đng ý ca Bn, Bn có th rút li s đng ý ca mình bt c lúc nào.

 

3. LƯU TR D LIU

Chúng tôi s ch gi li Thông tin cá nhân ca bn trong thi gian cn thiết cho các mc đích được nêu trong Chính sách quyn riêng tư này. Chúng tôi s lưu gi và s dng Thông tin cá nhân ca Bn trong phm vi cn thiết đ tuân th các nghĩa v pháp lý ca Chúng tôi (ví d: nếu Chúng tôi được yêu cu lưu gi thông tin ca Bn đ tuân th lut hin hành), gii quyết tranh chp và thc thi các tha thun và chính sách pháp lý ca Chúng tôi.

Chúng tôi cũng s gi li Thông tin s dng cho mc đích phân tích ni b. Thông tin s dng thường được lưu gi trong mt khong thi gian ngn hơn, tr khi d liu này được s dng đ tăng cường bo mt hoc đ ci thin tính năng ca Dch v ca chúng tôi hoc Chúng tôi có nghĩa v pháp lý phi lưu gi d liu này trong khong thi gian dài hơn.

 

4. V TRÍ LƯU TR D LIU VÀ CHUYN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN XUYÊN BIÊN GII

V trí lưu tr thông tin cá nhân ca bn

Thông tin cá nhân được thu thp và to ra t vic bn s dng các trang web, sn phm và dch v ca chúng tôi s được lưu tr trong các máy ch được đt trong các cơ s đám mây ca bên th ba, được đt ti Hng Kông, Trung Quc

 

Chuyn giao quc tế thông tin cá nhân ca bn

Vì chúng tôi cung cp các sn phm hoc dch v da trên các ngun lc và máy ch trên toàn thế gii nên thông tin cá nhân ca bn có th được truyn đến khu vc pháp lý hoc được truy cp t khu vc pháp lý bên ngoài quc gia nơi bn cư trú. Các khu vc tài phán đích như vy bao gm: (i) khu vc nm trong quyn hn nơi thông tin cá nhân ca bn được lưu tr (nếu nó ging vi nơi bn sinh sng (chuyn giao xuyên biên gii không áp dng); (ii) Trung Quc, nơi đt văn phòng đăng ký ca các chi nhánh ca chúng tôi, các chi nhánh có liên quan đến các sn phm và dch v trang web ca chúng tôi và hu hết các nhà cung cp dch v ca chúng tôi, và khi nhân viên ca chúng tôi cn có quyn truy cp vào thông tin cá nhân ca bn đ x lý các vn đ ca bn và cũng tiến hành phân tích chung; (iii) v trí lưu tr ca mt s các nhà cung cp dch v khác thay mt chúng tôi phc v bn thông qua API/SDK ca h được tích hp vào trang web, hu hết ti khu vc pháp lý đa phương ca bn hoc ti khu vc pháp lý nơi chi nhánh liên quan ca h cư trú đ phc v c th khu vc pháp lý đa phương ca bn; và (iv) mt s khu vc pháp lý khác t nơi tài khon trang web ca bn đã tng được đăng nhp, min là v trí lưu tr d liu cho khu vc pháp lý đó khác vi quc gia cư trú ca bn. C th, nếu bn gi email đến data-privacy@tineco.com, thông tin cá nhân ca bn có trong email đó và cách gi s được chuyn hướng đến Trung Quc, nơđt máy ch hp thư đin t ca chúng tôi. Tt c các chuyn khon quc tế như vy được thc hin liên quan đến và gia các máy ch có liên quan được đt trong các cơ s đám mây ca bên th ba và được đt trên thc tế ti các khu vc pháp lý đó và chúng tôi s yêu cu các nhà cung cp đám mây bên th ba áp dng các bin pháp bo v thích hp tuân th Lut pháp.

 

5. CÔNG B D LIU

Giao dch kinh doanh

Nếu Chúng tôi tham gia vào vic sáp nhp, mua li hoc bán tài sn, Thông tin Cá nhân ca Bn có th được chuyn giao. Chúng tôi s cung cp thông báo trước khi Thông tin cá nhân ca bn được chuyn giao và tuân theo Chính sách quyn riêng tư khác.

Tiết l đ thc thi pháp lut

Trong mt s trường hp nht đnh, Tineco có th được yêu cu tiết l Thông tin Cá nhân ca Bn nếu lut pháp yêu cu như vy hoc đ đáp ng các yêu cu hp l ca các cơ quan công quyn (ví d: tòa án hoc cơ quan chính ph).

Yêu cu pháp lý

Chúng tôi có th tiết l Thông tin cá nhân ca bn vi nim tin thin chí rng hành đng đó là cn thiết:

l  Tuân th nghĩa v pháp lý

l  Bo v và bo v các quyn hoc tài sn ca Tineco

l  Ngăn chn hoc điu tra các hành vi sai trái có th xy ra liên quan đến Dch v

l  Bo v s an toàn cá nhân ca người dùng Dch v hoc cng đng

l  Bo v chng li trách nhim pháp lý

 

6. BO MT D LIU

Tính bo mt ca d liu ca Bn rt quan trng đi vi Chúng tôi, nhưng hãy nh rng không có phương thc truyn ti qua Internet hoc phương thc lưu tr đin t nào là an toàn 100%. Mc dù Chúng tôi c gng s dng các phương tin được chp nhn v mt thương mi đ bo v Thông tin Cá nhân ca Bn, nhưng Chúng tôi không th đm bo tính bo mt tuyt đi ca Thông tin đó. Trong trường hp bt kỳ thông tin nào dưới s kim soát ca Chúng tôi b xâm phm do vi phm bo mt, Chúng tôi s thc hin các bước hp lý đ điu tra tình hung và khi thích hp, thông báo cho nhng cá nhân có thông tin có th đã b xâm phm và thc hin các bước công vic khác, phù hp vi bt kỳ lut và quy đnh hin hành nào

 

7. QUYN RIÊNG TƯ CA BN

Chúng tôi mong mun thc hin các bước hp lý đ cho phép Bn sa, sa đi, xóa hoc hn chế vic s dng Thông tin cá nhân ca Bn.

Bt c khi nào có th, Bn có th cp nht Thông tin Cá nhân ca mình trc tiếp trong phn cài đt tài khon ca Bn. Nếu Bn không th thay đi Thông tin Cá nhân ca mình, vui lòng liên h vi chúng tôi đ thc hin các thay đi cn thiết.

Nếu Bn mun được thông báo v Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi lưu gi v Bn và nếu Bn mun xóa thông tin đó khi h thng ca Chúng tôi, vui lòng liên h vi chúng tôi.

Trong mt s trường hp nht đnh, Bn có quyn:

l  Truy cp và nhn mt bn sao Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu gi v Bn

l  Khc phc bt kỳ Thông tin cá nhân nào được lưu gi v Bn không chính xác

l  Yêu cu xóa Thông tin cá nhân được lưu gi v Bn

Mc dù Bn không th t chi tt c vic thu thp d liu khi Bn s dng Dch v ca chúng tôi, Bn có th gii hn vic thu thp, s dng và chia s thông tin nhn dng cá nhân ca Bn.

Bn có quyn di chuyn d liu. Bn có th yêu cu nhn mt bn sao Thông tin Cá nhân ca B đnh dng đin t thường được s dng đ Bn có th qun lý và di chuyn thông tin đó. Xin lưý rng Chúng tôi không th xóa Thông tin cá nhân ca Bn mà không xóa tài khon người dùng ca Bn. Bn s không được phép kim tra Thông tin cá nhân ca bt kỳ cá nhân hoc t chc nào khác và có th được yêu cu cung cp cho chúng tôi Thông tin cá nhân đ xác minh danh tính ca Bn trước khi truy cp bt kỳ h sơ nào cha thông tin v Bn. Chúng tôi có th không đáp ng yêu cu thay đi hoc xóa Thông tin cá nhân nếu Chúng tôi tin rng làm như vy s vi phm bt kỳ lut hoc yêu cu pháp lý nào hoc dn đến thông tin không chính xác.

Nếu Bn không mun chúng tôi thu thp Thông tin Cá nhân ca Bn, vui lòng không cung cp cho chúng tôi. Vui lòng hiu rng nếu Bn chn không cung cp Thông tin Cá nhân nht đnh cho chúng tôi, la chn ca Bn s hn chế kh năng Bn truy cp mt s ni dung và s dng mt s chc năng ca Dch v ca chúng tôi.

Đ bo v Bn, Chúng tôi ch có th thc hin các yêu cu liên quan đến Thông tin Cá nhân được liên kết vi đa ch email c th mà Bn s dng đ gi cho chúng tôi yêu cu ca Bn và Chúng tôi có th cn xác minh danh tính ca Bn trước khi thc hin yêu cu ca Bn. Chúng tôi s c gng tuân th yêu cu ca Bn ngay khi có th.

 

8. NHÀ CUNG CP DCH V

Chúng tôi có th thuê các nhà cung cp bên th ba đ cung cp Dch v thay mt Chúng tôi, đ thc hin hoc h tr Dch v hoc đ h tr chúng tôi phân tích cách Dch v ca chúng tôi được s dng.

Các bên th ba này ch có quyn truy cp vào Thông tin cá nhân ca bn đ thc hin các nhim v này thay mt Chúng tôi và có nghĩa v không tiết l hoc s dng thông tin đó cho bt kỳ mc đích nào khác.

Vui lòng xem li các chính sách quyn riêng tư có liên quan (các liên kết hin ti k t ngày xut bn Chính sách quyn riêng tư này) đ biết thêm thông tin v cách mi bên th ba x lý Thông tin cá nhân ca bn.

Theo dõi và Qung cáo Trc tuyến

Chúng tôi tham gia vào qung cáo da trên s thích và s dng các công ty qung cáo bên th ba đ phc v Bn các qung cáo được nhm mc tiêu da trên lch s duyt web trc tuyến và s thích ca Bn. Chúng tôi cho phép các mng qung cáo trc tuyến ca bên th ba, các công ty truyn thông xã hi và các dch v bên th ba khác thu thp thông tin v vic Bn s dng trang web ca Chúng tôi theo thi gian đ h có th phát hoc hin th qung cáo trên trang web ca Chúng tôi, trên các trang web, ng dng hoc Dch v khác Bn có th s dng và trên các thiết b khác Bn có th s dng. Thông thường, mc dù không phi lúc nào cũng vy, thông tin được s dng cho qung cáo da trên s thích được thu thp thông qua cookie hoc các công ngh theo dõi tương t. Chúng tôi có th chia s mt mã đnh danh tài khon chung (chng hn như đa ch email hoc ID người dùng) hoc d liu được  băm (hash) vi các đi tác qung cáo bên th ba ca chúng tôi đ giúp nhn dng bn trên các thiết b. Chúng tôi và các đi tác bên th ba ca chúng tôi s dng thông tin này đ làm cho các qung cáo bn thy trc tuyến phù hp hơn vi s thích ca bn, cũng như đ cung cp các Dch v liên quan đến qung cáo như báo cáo, phân b, phân tích và nghiên cu th trường.

 

9. LIÊN KT ĐN CÁC TRANG WEB KHÁC

Chính sách quyn riêng tư này không gii quyết và Chúng tôi không chu trách nhim v quyn riêng tư, thông tin hoc các thông l khác ca bt kỳ bên th ba nào. Vic bao gm mt liên kết không có nghĩa là chúng tôi chng thc trang web hoc Dch v được liên kết.

Xin lưý rng Chúng tôi không chu trách nhim v các chính sách và thông l thu thp, s dng và tiết l (bao gm c các thông l bo mt d liu) ca các t chc khác, chng hn như Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM hoc bt kỳ nhà phát tring dng, nhà cung cng dng, phương tin truyn thông xã hi nào khác. nhà cung cp nn tng, nhà cung cp h điu hành, nhà cung cp Dch v không dây hoc nhà sn xut thiết b, bao gm mi Thông tin Cá nhân mà Bn tiết l cho các t chc khác thông qua hoc liên quan đến Dch v ca chúng tôi.

 

10. QUY ĐNH ĐC BIT V BO V QUYN RIÊNG TƯ CA TR V THÀNH NIÊN

Chúng tôi hy vng cha m hoc người giám h có th hướng dn tr v thành niên s dng dch v ca chúng tôi. Nếu bn dưới 16 tui hoc bn là tr v thành niên theo lut và quy đnh ca nơi bn cư trú, chúng tôi khuyên bn nên nh cha m hoc người giám h đc Chính sách này và s dng dch v ca chúng tôi hoc cung cp thông tin ca bn cho chúng tôi vi s đng ý trước t cha m hoc người giám h ca bn. Nếu người giám h ca bn không cho phép bn s dng dch v ca chúng tôi hoc cung cp thông tin ca bn cho chúng tôi theo Chính sách này, vui lòng ngng s dng dch v ca chúng tôi ngay lp tc và thông báo kp thi đ chúng tôi có th phng phù hp. Tineco s gi bí mt và an toàn thông tin cá nhân ca tr v thành niên theo quy đnh ca pháp lut có liên quan.

 

11. LIÊN H VI CHÚNG TÔI

Nếu Bn có bt kỳ thc mc nào liên quan đến Chính sách Quyn riêng tư này, Bn có th liên h vi Chúng tôi theo đa ch sau:

Đa ch: 1700 Westlake Ave N, Seattle, WA 98109 

Email: data-privacy@tineco.com

Đin thoi: 1-855-292-8864

Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi và nghe thông tin mới nhất từ Tineco!
Cộng với ưu đãi độc quyền, giảm giá và phá vỡ tin tức về việc ra mắt sản phẩm mới nhất của chúng tôi.