Điều khoản sử dụng

ĐIU KHON S DNG

 

Ngày hiu lc: 7/17/2023

 

NHNG ĐIU KHON S DNG NÀY (“ĐIU KHON S DNG”) QUY ĐNH VIC BN S DNG TRANG WEB NÀY www.vn.tineco.com (“TRANG WEB”). BNG CÁCH S DNG TRANG WEB NÀY, BN CHP NHN CÁC ĐIU KHON S DNG NÀY. NU BN KHÔNG ĐNG Ý VI CÁC ĐIU KHON S DNG NÀY HOC BT KỲ PHN NÀO TRONG CÁC ĐIU KHON S DNG NÀY, BN KHÔNG ĐƯỢC S DNG TRANG WEB NÀY.

 

Trang web này được cung cp bi Công ty TEK (HONG KONG) Science& Technology Limited (“Tineco”) và tt c các tham chiế đây đến “Chúng tôi”, “Ca chúng tôi”, “Chúng tôi” đ cp đến Tineco và các công ty con cũng như chi nhánh ca Tineco. Tt c các tham chiế đây đến “Bn” và “Ca bn” đu đ cp đến bt kỳ người dùng nào ca Trang web này.

 

Chúng tôi bo lưu quyn, theo quyết đnh riêng ca mình, thay đi, chnh sa, b sung hoc xóa các phn ca ĐIU KHON S DNG này hoc bt kỳ khía cnh nào ca Trang web vào bt kỳ lúc nào mà không cn thông báo thêm. Chúng tôi s đăng các thay đi đi vi các ĐIU KHON S DNG này trên Trang web này và s cho biế đu trang này ngày các ĐIU KHON S DNG này được cp nht ln cui. Vic bn tiếp tc s dng Trang web sau khi bt kỳ thay đi nào như vy được đăng đng nghĩa vi vic Bn chp nhn ĐIU KHON S DNG mi. TRÁCH NHIM CA BN LÀ KIM TRA THƯỜNG XUYÊN TRANG WEB Đ XÁC ĐNH CÓ NHNG THAY ĐI NÀO ĐI VI CÁC ĐIU KHON S DNG NÀY KHÔNG VÀ Đ XEM LI NHNG THAY ĐI ĐÓ.

 

 

l  GIY PHÉP

 

Chúng tôi cung cp cho Bn giy phép cá nhân, có th hy b, có gii hn, không đc quyn, min phí bn quyn, không th chuyn nhượng đ s dng Trang web này vi điu kin Bn tiếp tc tuân th các điu khon s dng này. Bt k vic cp giy phép nói trên, Bn không được sa đi, dch, biên tp li, to (các) sn phm phái sinh, sao chép, phân phi, tháo ri, phát sóng, truyn ti, xut bn, xóa hoc thay đi bt kỳ mc hoc ni dung nào khác trên Trang web này. Không gii hn nhng điu đã nói  trên, Bn có th in và ti xung thông tin t Trang web này ch đ s dng cho mc đích cá nhân ca Bn, vi điu kin là tt c các bn in ra giy đu cha tt c bn quyn và các thông báo khác như vy có trong thông tin đó. Bn xác nhn và đng ý rõ ràng rng Chúng tôi không chuyn giao quyn s hu hoc quyn s hu trí tu hoc quyn s hu trong và đi vi Trang web hoc ni dung ca Trang web cho Bn hoc bt kỳ ai khác.

 

l  TRUY CP TRANG WEB NÀY VÀ CÁC HN CH

 

Các phn ca trang web này hoc mt s tài nguyên mà trang web cung cp s ch kh dng vi Bn nếu Bn có tài khon vi Chúng tôi. Đ đăng ký và m tài khon vi Chúng tôi, đôi khi Bn có th được yêu cu cung cp mt s thông tin cá nhân. Điu kin đ Bn s dng trang web này là tt c thông tin Bn cung cp trên trang web này là chính xác, hin hành và đy đ.

 

Bn không được s dng trang web này theo bt kỳ cách nào gây ra hoc có th gây ra thit hi cho trang web hoc làm suy gim tính kh dng hoc kh năng truy cp ca trang web hoc theo bt kỳ cách nào trái pháp lut, bt hp pháp, gian ln hoc có hi hoc liên quan đến bt kỳ mc đích hoc hot đng bt hp pháp, bt hp pháp, gian ln hoc có hi.

 

Bn không được tiến hành bt kỳ hot đng thu thp d liu t đng hoc có h thng nào (bao gm nhưng không gii hn vic web scraping (cào d liu đ trích xut d liu), khai thác d liu, trích xut d liu và thu thp d liu) trên hoc liên quan đến trang web này mà không có s đng ý rõ ràng bng văn bn ca chúng tôi.

 

Bn không được s dng trang web này đ truyn hoc gi đi các thông tin liên lc thương mi không được yêu cu.

 

Bn không được s dng trang web này cho bt kỳ mc đích nào liên quan đến tiếp th mà không có s đng ý rõ ràng bng văn bn ca chúng tôi.

 

Chúng tôi qun lý trang web này t văn phòng ca chúng tôi  California, Hoa Kỳ. Chúng tôi không tuyên b rng trang web này phù hp hoc có sn bên ngoài Hoa Kỳ. Vic truy cp trang web này t bên ngoài Hoa Kỳ được thc hin theo s khi xướng ca chính Bn và Bn chu trách nhim tuân th các lut hin hành.

 

l  S DNG TRÁI PHÉP VÀ GII HN

 

Trang web này không dành cho tr em s dng, đc bit là tr em dưới mười sáu (16) tui. Bng cách truy cp hoc s dng trang web này, Bn tuyên b và đm bo rng Bn là người ln ít nht mười tám (18) tui tr lên (tuân theo đ tui được quy đnh bi lut pháp trong khu vc tài phán ca bn) hoc Bn có s cho phép rõ ràng ca cha m hoc người giám h hp pháp truy cp hoc s dng trang web này và cha m hoc người giám h hp pháp ca Bn đng ý chu s ràng buc ca các điu khon này thay mt Bn. Bn tha nhn và đng ý rng vic s dng Internet và truy cp vào trang web này hoàn toàn do Bn chu ri ro. Mc dù Chúng tôi đã n lc to ra mt trang web an toàn và đáng tin cy, nhưng Bn nên hiu rng tính bo mt ca bt kỳ thông tin liên lc hoc tài liu nào được truyn đến/t trang web qua Internet hoc hình thc mng truyn thông toàn cu khác không th được đm bo. Theo đó, Chúng tôi không chu trách nhim v tính bo mt ca bt kỳ thông tin nào được truyn đến hoc t trang web này.

 

l  BN QUYN, NHÃN HIU VÀ QUYN S HU KHÁC

 

Khi truy cp trang web này, Bn đng ý tuân th lut pháp hin hành và tôn trng quyn s hu trí tu ca các trang khác. Bn đng ý rng Bn chu trách nhim v mi hành vi vi phm bt kỳ lut liên quan nào và đi vi mi hành vi xâm phm quyn ca bên th ba gây ra bi bt kỳ Ni dung Người dùng nào (được đnh nghĩa bên dưới) mà Bn cung cp hoc truyn ti cho Chúng tôi.

 

Tt c ni dung trên trang web này, bao gm văn bn, văn bn trong mã ngun, phn mm, nhãn hiu, logo, nh, video, hình nh, đ ha, âm nhc, âm thanh hoc bt kỳ phương tin k thut s nào khác, đu được bo v bi bng sáng chế, bn quyn, nhãn hiu và/hoc các quyn s hu khác.

 

Tt c nhãn hiu, tên thương mi, trang phc thương mi, logo và nhãn hiu dch v (gi chung là “Nhãn hiu”) xut hin trên trang web này là tài sn ca các ch s hu tương ng, bao gm, trong mt s trường hp, Chúng tôi và/hoc các công ty đi tác ca Chúng tôi. Tr khi được quy đnh rõ ràng trong các ĐIU KHON S DNG này, không có ni dung nào trên Trang web này hoc các ĐIU KHON S DNG này nhm cp cho Bn, bng ng ý hay cách thc khác, giy phép hoc quyn s dng bt kỳ Nhãn hiu hoc bn quyn nào thuc s hu ca Chúng tôi hoc ca bt kỳ bên th ba nào.

 

Bn có th in hoc đã được in bi bt kỳ bên th ba nào bt kỳ tài liu có th ti xung nào có trên trang web này vi điu kin: (a) tài liu này ch dành cho mc đích s dng cá nhân và phi thương mi; (b) không có bn quyn, ghi nhn tác gi, nhãn hiu, chú thích hoc thông báo quyn s hu nào khác b xóa khi tài liu; và (c) tài liu không b thay đi dưới bt kỳ hình thc nào. Tr khi được quy đnh rõ ràng  đây, Bn không được sa đi, to các tác phm phái sinh, sao chép, phân phi li, xut bn, truyn ti, hin th hoc khai thác theo bt kỳ cách nào bt kỳ ni dung hoc tài liu nào t trang web này mà không có s cho phép rõ ràng bng văn bn ca Chúng tôi và, nếu có, các cơ quan tương ng. ch s hu bn quyn. Bn tha nhn rng Bn không có bt kỳ quyn s hu nào bng cách ti xung hoc in các tài liu có bn quyn.

 

l  GIÁM SÁT; KHIU NI BN QUYN

 

Bn đng ý rng chúng tôi có quyn, nhưng không có nghĩa v, giám sát, chnh sa, tiết l, t chi đăng hoc xóa bt kỳ lúc nào, vì bt kỳ lý do nào theo quyết đnh riêng ca chúng tôi, bt kỳ tài liu và ni dung nào  bt kỳ đâu trên trang web này. Mc dù có quyn này, chúng tôi không và không th xem xét tt c các tài liu được gi ti trang web này. Nếu được thông báo, chúng tôi có th điu tra cáo buc rng ni dung được truyn đến Chúng tôi vi phm các ĐIU KHON S DNG này và xác đnh xem có nên xóa thông tin liên lc hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa v xóa ni dung và không chu trách nhim hoc trách nhim pháp lý phát sinh t hoc liên quan đến bt kỳ hành đng hoc ni dung nào được truyn bi hoc gia Bn hoc bt kỳ bên th ba nào trong hoc ngoài trang web này, bao gm nhưng không gii h bt kỳ li nào, ph báng, bôi nh, vu khng, b sót, sai s tht, tc tĩu, khiêu dâm, tc tĩu, nguy him hoc không chính xác có trong đó.

 

l  CP NHT TRANG WEB

 

Chúng tôi không đm bo rng trang web hoc bt kỳ phn nào ca trang web s luôn sn có hoc có th truy cp được. Đôi khi, chúng tôi có th hn chế quyn truy cp vào tt c hoc mt s trang web này. Chúng tôi không có nghĩa v cp nht, sa đi hoc làm rõ thông tin trên trang web này, tr khi lut pháp yêu cu. Không có ngày cp nht hoc làm mi c th nào được áp dng trên trang web này đ ch ra rng tt c thông tin trên trang web đã được sa đi hoc cp nht. Hãy nh rng khi xem xét thông tin trên trang web này, thông tin đó có th không đi din cho thông tin đy đ có sn v mt ch đ. Ngoài ra, các s kin tiếp theo hoc nhng thay đi trong hoàn cnh có th khiến thông tin hin có trên Trang web này tr nên không chính xác hoc không đy đ.

 

Đôi khi, thông tin trên trang web này có th cha li, bao gm nhưng không gii h li đánh máy, không chính xác hoc thiếu sót liên quan đếưđãđc bit, tính sn có ca sn phm, qung cáo sn phm và mô t sn phm. Chúng tôi có quyn, bt c lúc nào mà không cn thông báo trước, sa bt kỳ li, đim không chính xác hoc thiếu sót nào và thay đi hoc cp nht thông tin nếu bt kỳ thông tin nào trên Trang web không chính xác.

 

l  T CHI BO ĐM

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CP "NGUYÊN TRNG" MÀ KHÔNG CÓ BT KỲ ĐI DIN HAY BO ĐM NÀO, RÕ RÀNG HAY NG Ý, BAO GM CÁC BO ĐM V KH NĂNG BÁN ĐƯỢC, S PHÙ HP CHO MT MC ĐÍCH C TH HOC KHÔNG VI PHM S HU TRÍ TU. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐI DIN HOC BO ĐM LIÊN QUAN ĐN TRANG WEB NÀY HOC THÔNG TIN VÀ TÀI LIU ĐƯỢC CUNG CP TRÊN TRANG WEB NÀY. CÁC LOI TR BO ĐM NG Ý TRÊN KHÔNG ÁP DNG TRONG PHM VI B LUT HIN HÀNH CM.

 

KHÔNG CÓ BT KỲ THÔNG TIN NÀO V CÁC BIN PHÁP BO ĐM TRÊN TRANG WEB NÀY CU THÀNH HOC CÓ Ý NGHĨA LÀ S CU THÀNH DƯỚI BT KỲ HÌNH THC NÀO. NU BN CN TƯ VN LIÊN QUAN ĐN BT KỲ VN Đ PHÁP LÝ, TÀI CHÍNH HOC BT KỲ VN Đ NÀO KHÁC, BN NÊN HI Ý KIN CA CHUYÊN GIA PHÙ HP.

 

THÔNG TIN VÀ TÀI LIU ĐƯỢC CUNG CP TRÊN HOC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY CÓ TH ĐÃ KHÔNG CÒN CP NHT, CÓ TH CHA S KHÔNG CHÍNH XÁC HOC LI ĐÁNH MÁY, VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG CÓ BT KỲ CÔNG TY LIÊN KT NÀO CA CHÚNG TÔI ĐƯA RA BT KỲ CAM KT HOC CÓ BT KỲ TRÁCH NHIM NÀO Đ CP NHT THÔNG TIN HOC TÀI LIU ĐÓ. SN PHM CA CHÚNG TÔI KHÔNG BO ĐM TÍNH CHÍNH XÁC, ĐY Đ HOC TÍNH HU ÍCH CA NHNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIU ĐÓ HOC Đ TIN CY CA BT KỲ LI KHUYÊN, Ý KIN, TUYÊN B HOC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC HIN TH HOC PHÂN PHI QUA TRANG WEB.

 

TT C CÁC SN PHM VÀ DCH V MUA TRÊN HOC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY CH PHI CHU BT KỲ BO ĐM NÀO ÁP DNG CHO CÁC SN PHM HOC DCH V DO CHÚNG TÔI HOC BI CÁC NHÀ SN XUT, NHÀ PHÂN PHI VÀ NHÀ CUNG CP BÊN TH BA CUNG CP (NU CÓ). NGOÀI CÁC BO ĐM ĐƯỢC CUNG CP RÕ RÀNG DO CHÚNG TÔI HOC BI CÁC BÊN TH BA NÀY (NU CÓ), TRONG PHM VI TI ĐA ĐƯỢC LUT HIN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI T CHI MI BO ĐM DƯỚI BT KỲ HÌNH THC NÀO, RÕ RÀNG HAY NG Ý, BAO GM BT KỲ BO ĐM NG Ý NÀO ĐI VI CÁC SN PHM VÀ DCH V ĐƯỢC NIÊM YT HOC MUA TRÊN HOC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY.

 

l  GII HN TRÁCH NHIM PHÁP LÝ

 

Chúng tôi không chu bt kỳ trách nhim nào và Chúng tôi s không chu trách nhim pháp lý đi vi bt kỳ thit hi nào đi vi hoc bt kỳ loi vi-rút nào có th lây nhim vào máy tính, thiết b vin thông hoc tài sn khác ca Bn do hoc phát sinh t vic Bn truy cp, s dng hoc trình duyt trang này, hoc vic Bn ti xung bt kỳ thông tin hoc tài liu nào t trang web này. TRONG MI TRƯỜNG HP CHÚNG TÔI, HOC BT KỲ VIÊN CHC ĐI DIN, GIÁM ĐC, NHÂN VIÊN, C ĐÔNG, CÔNG TY LIÊN KT, ĐI LÝ, NGƯỜI K HOCH HOC CHUYN NHƯỢNG, HOC BÊN BT KỲ LIÊN QUAN ĐN VIC TO, SN XUT HOC TRUYN TI TRANG WEB NÀY, KHÔNG CHU TRÁCH NHIM PHÁP LÝ VI BN HOC BT C AI KHÁC V BT KỲ THIT HI KINH T ĐC BIT, TRÁCH NHIM, NGU NHIÊN HOC DO HU QU (BAO GM, KHÔNG GII HN, NHNG THIT HI DO MT LI NHUN, MT D LIU HOC GIÁN ĐON KINH DOANH) PHÁT SINH NGOÀI VIC S DNG HOC KHÔNG CÓ KH NĂNG S DNG TRANG WEB NÀY, BT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KT ĐN TRANG WEB NÀY, HOC THÔNG TIN HOC TÀI LIU CÓ TRÊN BT KỲ HOC TT C CÁC TRANG WEB NÀY, DÙ DA TRÊN S BO ĐM, HP ĐNG, BT KỲ LÝ THUYT PHÁP LÝ NÀO KHÁC VÀ DÙ CÓ ĐƯỢC TƯ VN HAY KHÔNG V KH NĂNG THIT HI ĐÓ. GII HN TRÁCH NHIM PHÁP LÝ NÀY KHÔNG ÁP DNG CHO KHIU NI V THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOC KHIU NI KHI LA ĐO NGƯỜI TIÊU DÙNG.

 

TRONG TRƯỜNG HP CÓ BT KỲ VN Đ NÀO KHI BN S DNG TRANG WEB, BN ĐNG Ý RNG BIN PHÁP GII PHÁP DUY NHT CA BN LÀ NGNG S DNG TRANG WEB NÀY.

 

l  CHM DT

 

Bn hoc Chúng tôi có th tm dng hoc chm dt tài khon ca Bn hoc vic Bn s dng trang web này bt c lúc nào, vì bt kỳ lý do gì hoc k c không có lý do. Bn chu trách nhim cá nhân đi vi bt kỳ đơđt hàng nào hoc các khon phí phát sinh thông qua tài khon ca Bn trước khi chm dt. Chúng tôi bo lưu quyn thay đi, tm dng hoc ngng tt c hoc bt kỳ khía cnh nào ca trang web này bt c lúc nào mà không cn thông báo.

 

l  NI DUNG NGƯỜI DÙNG

Đôi khi, chúng tôi có th cho phép người dùng trang web này đăng ni dung ca bt kỳ tài liu sáng to nào, bao gm đ xut sáng to, ý tưởng, ghi chú, bn vnh, khái nim hoc thông tin hoc thông tin liên lc khác, bao gm mi d liu, câu hi, nhn xét, đ xut hoc ni dung tương t (gi chung là “Ni dung người dùng”). Bng cách đăng Ni dung ca Người dùng, Bn đng ý rng Bn s không ti lên, đăng hoc truyn ti bt kỳ ni dung nào (bao gm văn bn, liên kết, thông tin liên lc, phn mm, hình nh, âm thanh, d liu hoc thông tin khác) mà:

 

ž   không phù hp vi các mc đích s dng được phép nêu trong các ĐIU KHON S DNG này, bao gm nhưng không gii h ni dung bt hp pháp, có hi, đe da, lm dng, quy ri, ph báng, bôi nh, xâm phm quyn riêng tư ca người khác, thô tc, tc tĩu, khiêu dâm, tc tĩu, xúc phm chng tc hoc dân tc hoc phn cm;

ž   vi phm bt kỳ bng sáng chế, nhãn hiu, bí mt thương mi, bn quyn hoc quyn s hu nào khác ca bt kỳ bên nào;

ž   cu thành chào mi thương mi, vn đng chính tr, hoc qung cáo hoc khuyến mãi, hoc bt kỳ hình thc chào mi trái phép khác. Các liên kết kết ni vi các trang web thương mi s không được coi là chào mi trái phép tr khi liên kết hoc ni dung trang web dường như được dùng làm phương tin chào mi do Chúng tôi xác đnh theo quyết đnh riêng ca Chúng tôi;

ž   cha vi-rút phn mm, nga thành Trojan, sâu máy tính, bom hn gi, cancelbot hoc bt kỳ mã hoc tp máy tính nào khác được thiết kế đ phá v, làm hng hoc hn chế hot đng ca bt kỳ phn mm hoc phn cng nào;

ž   cung cp bt kỳ thông tin không công khai nào v Chúng tôi hoc bt kỳ công ty hoc người nào khác mà không có s cho phép thích hp đ làm như vy. Điu này bao gm vic cung cp tên, đa ch và s máy nhánh ca nhân viên ca Chúng tôi và nhng người dùng trang web khác;

ž   c ý can thip vào hot đng ca trang web này, nhưng không gii hn, đánh bom thư hoc "bài đăng", đánh bom tin tc, các k thut khác, c ý làm quá ti h thng và phát tán các cuc tn công hoc c gng tránh chn tin nhn;

ž   mo danh bt kỳ cá nhân hoc t chc nào, k c nhân viên ca Chúng tôi, hoc xuyên tc ngun gc ca ni dung;

ž   tn công hoc lăng m người dùng trang web hoc người qun lý trang web khác;

ž   gi ý hoc khuyến khích hot đng bt hp pháp; hoc được coi là không phù hp bi chúng tôi theo quyết đnh riêng ca chúng tôi.

 

Nếu Bn đăng ni dung hoc gi tài liu và tr khi Chúng tôi có ch đnh khác, Bn cp cho Chúng tôi quyn không đc quyn, min phí bn quyn, vĩnh vin, không th thu hi và hoàn toàn có th cp phép li đ s dng, sao chép, sa đi, điu chnh, xut bn, dch, to các tác phm phái sinh, phân phi và hin th ni dung đó trên khp thế gii bng bt kỳ phương tin truyn thông nào. Bn cp cho Chúng tôi và nhng người được cp phép li ca chúng tôi quyn s dng tên mà Bn gi liên quan đến ni dung đó. Bn tuyên b và đm bo rng Bn s hu hoc kim soát tt c các quyn đi vi ni dung mà Bn đăng; rng ni dung là đúng và chính xác; vic s dng ni dung mà Bn cung cp không vi phm chính sách này và s không gây thương tích cho bt kỳ cá nhân hoc t chc nào; và rng Bn s bi thường cho Chúng tôi v tt c các khiếu ni phát sinh t ni dung mà Bn cung cp cho Chúng tôi. Chúng tôi không chu trách nhim và không chu trách nhim pháp lý đi vi bt kỳ ni dung nào được đăng bi Bn hoc bt kỳ bên th ba nào.

 

Chúng tôi có th, nhưng không có nghĩa v giám sát, xem xét hoc chnh sa Ni dung ca Người dùng. Trong mi trường hp, Chúng tôi bo lưu quyn xóa hoc vô hiu hóa quyn truy cp vào bt kỳ Ni dung Người dùng nào vì bt kỳ lý do nào hoc không vì lý do gì, k c Ni dung Người dùng mà theo quyết đnh riêng ca Chúng tôi, vi phm ĐIU KHON S DNG. Chúng tôi có th thc hin nhng hành đng này mà không cn thông báo trước cho Bn hoc bt kỳ bên th ba nào. Vic xóa hoc vô hiu hóa quyn truy cp vào Ni dung Người dùng s do Chúng tôi toàn quyn quyết đnh và Chúng tôi không cam kết s xóa hoc vô hiu hóa quyn truy cp vào bt kỳ Ni dung Người dùng c th nào.

 

Ni dung Người dùng không bao gm thông tin cá nhân, chng hn như tên, đa ch e-mail, đa ch thc, (các) s đin thoi và thông tin th tín dng mà Bn có th cung cp cho Chúng tôi. Thông tin cá nhân tuân theo Chính sách quyn riêng tư ca chúng tôi, được kết hp rõ ràng vi các ĐIU KHON S DNG này.

 

l  BI THƯỜNG

 

Bn đng ý bi thường, bo v và gi cho Chúng tôi và các thành viên, người qun lý, cán b, giám đc, nhân viên, chuyên gia tư vn, đi lý, người cp phép, nhà bán l và nhà cung cp ca Chúng tôi khi và chng li tt c các khiếu ni (dù nhng khiếu ni đó có đơn thun là b cáo buc hay không), tn tht, chi phí, thit hi và chi phí, bao gm nhưng không gii h phí lut sư hp lý, phát sinh t hoc liên quan đến bt kỳ vi phm nào đi vi các ĐIU KHON S DNG này hoc bt kỳ hot đng nào (bao gm c hành vi cu th hoc sai trái) ca Bn hoc bt kỳ bên nào khác người truy cp trang web này bng tài khon ca Bn. Chúng tôi bo lưu quyn, bng chi phí ca mình, đm nhn vic bo v và kim soát đc quyn bt kỳ vn đ nào nếu không phi chu s bi thường ca Bn bng chi phí ca Bn và Bn s không gii quyết hoc x lý bt kỳ vn đ nào mà không có s đng ý trước bng văn bn ca Chúng tôi trong bt kỳ trường hp nào.

 

l  LIÊN KT ĐN CÁC TRANG WEB KHÁC

 

Chúng tôi có th tùy ý cung cp các liên kết đến các trang web khác trên Internet đ thun tin cho Bn trong vic đnh v hoc truy cp thông tin, sn phm và dch v liên quan. Các trang web này không nht thiết phi được Chúng tôi xem xét và được duy trì bi các bên th ba mà Chúng tôi không kim soát. Theo đó, Chúng tôi t chi mi trách nhim đi vi ni dung, tài liu hoc tính chính xác ca thông tin và/hoc cht lượng ca các sn phm hoc dch v được cung cp bi, có sn thông qua hoc được qung cáo trên các trang web ca bên th ba này. Các ĐIU KHON S DNG này và Chính sách quyn riêng tư ca chúng tôi không áp dng cho các tương tác ca Bn vi các trang web ca bên th ba.

 

l  CHUYN NHƯỢNG

 

Chúng tôi có th chuyn nhượng, ký hp đng ph hoc gii quyết các quyn và/hoc nghĩa v ca Chúng tôi theo các ĐIU KHON S DNG này mà không cn thông báo cho Bn hoc nhn được s đng ý ca Bn. Bn không được chuyn nhượng, ký hp đng ph hoc gii quyết các quyn và/hoc nghĩa v ca Bn theo các ĐIU KHON S DNG này.

 

l  HIU LC TNG PHN

 

Các quy đnh ca ĐIU KHON S DNG này nhm mc đích được gii thích theo cách làm cho chúng hp l, hp pháp và có th thi hành. Trong trường hp bt kỳ điu khon nào được phát hin là không hp l mt phn hoc toàn b, bt hp pháp hoc không th thi hành, thì các điu khon đó s được sa đi hoc hn chế trong phm vi và theo cách thc cn thiết đ làm cho chúng hp l, hp pháp và có th thc thi được. Các bên hiu rõ và đng ý rng vic sa đi hoc hn chế đó có th được thc hin đơn phương bi Chúng tôi, hoc theo cách khác, theo quyết đnh ca tòa án hoc trng tài. Nếu các điu khon đó không th được sa đi hoc hn chế trong bt kỳ trường hp nào, chúng s được loi b khi các ĐIU KHON S DNG này mà không nh hưởng đến hiu lc, tính hp pháp hoc kh năng thc thi ca bt kỳ điu khon nào còn li.

 

l  TOÀN B THA THUN

 

CÁC ĐIU KHON S DNG này, cùng vi Chính sách quyn riêng tư ca chúng tôi, to thành toàn b tha thun gia Bn và Tineco liên quan đến vic Bn s dng trang web này và thay thế tt c các tha thun trước đó liên quan đến vic Bn s dng trang web này.

 

l  LUT VÀ THM QUYN

 

Vic ký kết, có hiu lc, thc hin, gii thích và gii quyết tranh chp ca Tha thun này s được điu chnh bi lut pháp ca quc gia nơi các dch v trang web được cung cp cho bn.

 

Nếu có bt kỳ tranh chp hoc tranh cãi nào phát sinh gia bn và chúng tôi, các bên s c gng gii quyết tranh chp hoc tranh cãi đó thông qua thương lượng hòa gii trước khi tiến hành th tc t tng pháp lý chính thc. Tuy nhiên, thương lượng hòa gii như vy không phi là điu kin tiên quyết cho hành đng pháp lý. Nếu thương lượng tht bi, hai bên đng ý đưa tranh chp ra tòa án nơi bn cư trú.

 

Tuy nhiên, phn này không ngăn cn chúng tôi tìm kiếm bin pháp khc phc khn cp liên quan đến (i) vic vi phm quyn s hu trí tu ca chúng tôi hoc các quyn hp pháp liên quan khác; (ii) vic công nhn hoc thi hành bt kỳ phán quyết hoc lnh nào đi vi bn.

 

l  LIÊN H VI CHÚNG TÔI

 

Nếu Bn có bt kỳ thc mc nào liên quan đến các ĐIU KHON S DNG này, Bn có th liên h vi Chúng tôi theo đa ch sau:

 

Đa ch:

1700 Westlake Ave N, Seattle, WA 98109

Đin thoi: 1-855-292-8864

E-mail: data-privacy@tineco.com

Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi và nghe thông tin mới nhất từ Tineco!
Cộng với ưu đãi độc quyền, giảm giá và phá vỡ tin tức về việc ra mắt sản phẩm mới nhất của chúng tôi.